تاسیس، تمدید و مدیریت آموزشگاه و توسعه دوره‌ها
مجوز آموزشگاه
آزاد سینمایی

تاسیس، تمدید و مدیریت آموزشگاه و توسعه دوره‌ها

جشنواره‌ها و نشست‌های سینمایی، هفته فیلم
مجوز جشنواره‌ها و
مجامع سینمایی

جشنواره‌ها و نشست‌های سینمایی، هفته فیلم

مجوز تاسیس مراکز عرضه بر خط ویدئویی به گونه نمایش درخواستی (vod)
مجوز مراکز عرضه
نمایش درخواستی

مجوز تاسیس مراکز عرضه بر خط ویدئویی به گونه نمایش درخواستی (vod)

ساخت سینما، بازسازی و توسعه سینما، بهره برداری سینما و صدور کارت مدیریت سینما
مجوز سالن سینما و
پردیس سینمایی

ساخت سینما، بازسازی و توسعه سینما، بهره برداری سینما و صدور کارت مدیریت سینما

تامین و اجاره تجهیزات سینمایی، استودیو صدا، استودیو تدوین، استودیو جلوه‌های بصری، استودیو انیمیشن، لابراتور سینمایی، طراحی دکور و لباس و شهرک سینمایی
مجوز مراکز
پشتیبانی فنی

تامین و اجاره تجهیزات سینمایی، استودیو صدا، استودیو تدوین، استودیو جلوه‌های بصری، استودیو انیمیشن، لابراتور سینمایی، طراحی دکور و لباس و شهرک سینمایی

موسسات عرضه بین المللی فیلم، موسسات ویدئو رسانه، سازمان توزیع و پخش فیلم، موسسات تحقیق، پژوهش و نگارش فیلم نامه و موسسه تهیه و تولید فیلم
مجوز
موسسات سینمایی

موسسات عرضه بین المللی فیلم، موسسات ویدئو رسانه، سازمان توزیع و پخش فیلم، موسسات تحقیق، پژوهش و نگارش فیلم نامه و موسسه تهیه و تولید فیلم

پروانه فیلم سازی و تمدید موافقت اصولی، پروان ساخت و تمدید، پروانه نمایش فیلم سینمایی و تمدید، آنونس تبلیغاتی و پروانه مالکیت
مجوز
آثار سینمایی

پروانه فیلم سازی و تمدید موافقت اصولی، پروان ساخت و تمدید، پروانه نمایش فیلم سینمایی و تمدید، آنونس تبلیغاتی و پروانه مالکیت

پروانه تولید و تامین برنامه‌های ویدیویی، پروانه نمایش فیلم‌های ویدیویی (پروانه نمایش خانگی و تمدید آن، پروانه نمایش موردی، گواهی مالکیت)
مجوز
آثار غیرسینمایی

پروانه تولید و تامین برنامه‌های ویدیویی، پروانه نمایش فیلم‌های ویدیویی (پروانه نمایش خانگی و تمدید آن، پروانه نمایش موردی، گواهی مالکیت)