فهرست قوانين و مقررات سازمان امور سينمايي و سمعي بصري


رديف

عنوان مقررات

مرجع تصويب

تاريخ تصويب

تاريخ اصلاح

تعداد مواد

تعداد صفحه

وضعيت

ملاحظات

1

قانون حمايت از مولفان و مصنفان و هنرمندان

مجلس شوراي ملي

11/10/1348

------

33

5

مورد استفاده**

 

2

آيين نامه اجرايي ماده 21 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

هيات وزيران

4/10/1350

-----

7

3

مورد استفاده**

 

3

قانون هزينه بازبيني فيلم هاي سينمايي داخلي و خارجي

مجلس شوراي اسلامي

27/11/1360

------

1

1

مورد استفاده**

 

4

آيين نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و ويدئو و صدور پروانه نمايش آنها

هيات وزيران

9/12/1361

19/5/1382

19

5

مورد استفاده**

 

5

قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مجلس شوراي اسلامي

12/12/1365

-----

4

4

مورد استفاده**

 

6

آيين نامه بررسي فيلمنامه و صدور پروانه فيلمسازي

هيات وزيران

14/5/1368

20/3/1377

15

2

مورد استفاده**

 

7

قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

مجلس شوراي اسلامي

26/11/1373

-----

11

2

مورد استفاده**

 

8

آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

هيات وزيران

9/1/1374

11/6/1375

14

3

مورد استفاده*

اصلاح در دو ماده صورت گرفته است

9

سياست هاي توزيع و نمايش فيلم هاي سينمايي و مواد سمعي و بصري خارجي

شورايعالي انقلاب فرهنگي

26/7/1374

------

18

32

مورد استفاده*

 

10

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

هيات وزيران

11/6/1375

------

2

1

مورد استفاده*

 

11

آيين نامه تاسيس و فعاليت سازمان هاي پخش و توزيع فيلم

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

2/8/1383

-----

18

5

مورد استفاده**

 

12

مصوبه چگونگي جلب و جذب مشاركت بخش خصوصي در توسعه مجتمع هاي فرهنگي و سينمايي شهر تهران

شوراي اسلامي شهر تهران

24/3/1384

4/12/1388

14

5

مورد استفاده*

 

13

دستورالعمل مصوبه چگونگي جلب و جذب مشاركت بخش خصوصي در توسعه مجتمع هاي فرهنگي و سينمايي شهر تهران

شوراي اسلامي شهر تهران

24/3/1384

-----

2

2

مورد استفاده**

 

14

قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غير مجاز مي نمايند

مجلس شوراي اسلامي

19/10/1386

------

13

4

مورد استفاده*

با الحاق يك تبصره از سوي مجمع تشضخيص مصلحت نظام

15

تصويب نامه در خصوص كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سينماي ايران به عنوان وجوه موضوع ماده (172) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم

وزيران عضو كمسيون اقتصاد

14/6/1387

------

2

1

مورد استفاده*

 

16

آيين نامه صدور مجوز تاسيس توسعه و نظارت بر نحوه فعاليت مراكز ارائه خدمات فني و پشتيباني سينمايي

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

18/11/1388

------

16

7

مورد استفاده**

 

17

اساسنامه خانه سينما

مجمع عمومي خانه سينما

15/7/1392

-------

57

18

مورد استفاده

اساسنامه خانه سینما مصوب شورای فرهنگ عمومی 1366/12/22 ملغی می باشد.

18

ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم

مجلس شوراي سلامي

31/4/1394

-----

1

2

مورد استفاده**

.

19

آيين نامه صدور مجوز تاسيس مراكز عرضه بر خط ويدئويي به گونه درخواستي VOD

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

5/6/1396

-----

19

4

مورد استفاده**

 

20

نظامنامه اكران سينمايي ايران

رييس سازمان سينمايي

7/3/1397

------

49

10

مورد استفاده**

 

21

اصول رسانه اي سازمان سينمايي و سمعي بصري

رييس سازمان سينمايي

1397

-----

15

2

مورد استفاده**

 

22

آيين نامه شوراي هماهنگي توليد

رييس سازمان سينمايي

31/4/1398

-----

3

1

مورد استفاده

 

23 تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تامین امنیت شغلی شاغلان مشاغل فرهنگی و هنری و رسانه ای هیئت وزیران 1398/8/19   7 2 مورد استفاده*  
24 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی فرهنگ هنر و رسانه و کانون های مربوطه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 1398/11/26   12 4 مورد استفاده*  
25 شیوه نامه تاسیس انجمن های صنفی فرهنگ هنر و رسانه و کانونهای مرتبط وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون و کار و رفاه اجتماعی 1399/1/27   9 4 مورد استفاده*  

26

فليمخانه ملي ايران- ضوابط و مقررات دريافت فيلم و نوارهاي ويدئويي

 

 

------

4

1

مورد استفاده*

 

27

آيين نامه درجه بندي سينماها

 

 

 

6

7

مورد استفاده*

 

28

دستورالعمل صدور پروانه فعالیت موسست فرهنگی و نظارت بر آنها

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

23/04/1399

------

 

8

مورد استفاده**

 
29

نظامنامه تهیه کنندگی فیلم

رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی بصری

10/09/1399

------

15

3

مورد استفاده**

 

30

آیین نامه ایجاد ساماندهی و نظارت بر سالن های نمایش فیلم

هيات وزيران

17/12/1399

-----

 

6

مورد استفاده**

 

31

شیوه نامه رده بندی سنی آثار سینمایی

رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی بصری

27/11/1360

22/1/1400

 

4

مورد استفاده**

 

32

آیین نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره 2 الحاقی ماده 617 قانون مجازات اسلامی

هيات وزيران

1/2/1400

 

 

2

مورد استفاده**

 

33

آیین نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح ها و پروژه های کشور

هيات وزيران

5/2/1400

-----

 

4

مورد استفاده**

 

34

دستورالعمل صدور پروانه فیلمسازی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

12/2/1400

 

 

7

مورد استفاده**

 

35

دستورالعمل صدور پروانه نمایش فیلم

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

12/2/1400

-----

 

6

مورد استفاده**

 

36

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 2 قانون هزینه بازبینی فیلم های سینمایی

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

20/2/1400

-----

 

1

مورد استفاده**

 

37

ضوابط و مقررات انحلال فعالیت سالن های نمایش فیلم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

5/5/1400

 

 

2

مورد استفاده*

 

38

دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات و ابلاغ مصوبات کمیسیون رسیدگی ماده 8 آیین نامه ایجاد ساماندهی و نظارت بر سالن های نمایش فیلم

رییس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری

6/5/1400

------

 

2

مورد استفاده*

 

39

برگزاری جشنواره و نمایشگاه فرهنگی هنری و نظارت بر آنها

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

17/5/1400

-----

 

8

مورد استفاده**

 

40 برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 17/5/1400     6 مورد استفاده**  
41

دستورالعمل صدور مجوز تاسیس آموزشگاه های آزاد سینمایی و سمعی بصری و نظارت بر فعایت آنها

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

3/6/1400

------

 

12

مورد استفاده*

 

42

اساسنامه موزه سينما

 

 

 

 

 

 

 

43

اساسنامه بنياد سينمايي فارابي

 

 

 

 

 

 

 

44

اساسنامه مركز گسترش سينماي مستند و تجربي

 

 

 

 

 

 

 

45

اساسنامه انجمن سينماي جوان

 

 

 

 

 

 

 

46 اساسنامه سینماشهر